Thêm mới phiếu Thu - Chi

Trong bài viết trước Teamcrop hướng dẫn bạn cách quản lý đơn hàng và quản lý tồn kho. Trong bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn cách tạo phiếu thu - chi để ghi nhận quá trình thu - chi tiền mặt của công ty.

Để thêm mới phiếu Thu - Chi:

Từ menu Sổ quỹ ----> Phiếu Thu - Phiếu chi

Hệ thống sẽ hiển thị như màn hình dưới đây:

Nhấn nút Thêm mới và lựa chọn loại phiếu cần thêm như màn hình dưới đây:

Ở đây mình sẽ chọn loại phiếu thêm mới là Phiếu chi và màn hình nhập thông tin phiếu sẽ hiển thị như sau:

 

 • Chọn loại đối tượng để Chi trả và tên đối tượng tương ứng.
 • Nhập Tên phiếu chi (chi vì lý do gì đó)
 • Mã phiếu chi nếu có.
 • Chọn danh mục chi
 • Chọn cửa hàng (chi nhánh sẽ chi tiền)
 • Hình thức chi (Phương thức thanh toán): Chi bằng tiền mặt , chuyển khoản,...và tên tài khoản đã hoặc sẽ chi.
 • Giá trị số tiền chi
 • Thời gian: ngày chi tiền
 • Kỳ thanh toán: thanh toán 1 lần, trả công nợ hay chi tiền để đặt cọc
 • Nhập ghi chú vào phiếu chi nếu có.
 • Trạng thái phiếu: Nếu đã thanh toán khoản chi cho đối tượng trên rồi thì chọn Đã thanh toán. Còn nếu tạo phiếu và chờ lệnh chi thì để là Chưa thanh toán

Sau khi nhập đầy đủ thông tin phiếu và nhấn Thêm mới góc dưới để hoàn thành việc tạo phiếu.

 

Lưu ý
 • Phiếu chỉ có hiệu lực khi phiếu ở trạng thái Đã thanh toán
 • Giá trị phiếu một khi đã tạo thì không thể thay đổi giá trị
 • Chỉ những người được phân quyền mới có thể thay đổi trạng thái phiếu Thu - Chi
 • Bạn có thể tạo nhiều phiếu Thu - Chi ở trạng thái Chưa thanh toán để theo dõi công nợ

 Cách tạo phiếu thu cũng tương tự như cách tạo phiếu chi đã được hướng dẫn ở trên.

 

Chỉnh sửa Phiếu Thu - Phiếu Chi

Trên danh sách phiếu thu - chi, nếu muốn chỉnh sửa thông tin phiếu nào thì nhấn vào biểu tượng Cập nhật (Cây viết) bên phải ngay phiếu đó. Hệ thống sẽ mở màn hình cập nhật phiếu như dưới đây:

Nhập các thông tin cần chỉnh sửa hoặc thay đổi trạng thái phiếu và nhấn nút Cập nhật phía dưới bên phải để lưu lại thông tin. 

Lưu ý

Phiếu Thu - Chi tạo rồi không thể xóa đi mà chỉ có thể HỦY BỎ phiếu đó và tạo mới.

Phiếu Thu - Chi chỉ có hiệu lực khi ở trang thái ĐÃ THANH TOÁN.

Chỉ những người được cấp quyền mới có thể chỉnh sửa và thay đổi trạng thái phiếu Thu - Chi.